Algemene Leden Vergadering 2018-2019

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Geachte sportrelaties,

Het algemeen bestuur van sportvereniging Sv Urk nodigt haar exclusieve leden, clubleden, kaderleden en vrijwilligers uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, die plaatsvindt op woensdag 20 november 2019, aanvang 19:30 uur in de kantine van sportpark De Vormt, Vormtweg 7d te Urk.

Agenda:
1. Opening en voorwoord door de voorzitter;

2. Vaststellen notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 14 november 2018;

3. Jaarverslagen van secretaris en diverse portefeuilles / commissies;

4. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
a. Accountantsverklaring;
b. Goedkeuring van de balans;
c. Goedkeuring staat van baten en lasten met toelichting;
d. Vaststelling van de begroting;
e. Vaststelling van de contributies;

5. Benoeming bestuursleden;
a. Aftredend en herkiesbaar
i. K. Hoefnagel (Portefeuille Faciliteiten)
ii. J.J. Hakvoort (Secretaris)
b. Verkiezing en voorstel benoeming:
i. Evert Kapitein (Portefeuille Evenementen en Activiteiten)

6. Goedkeuring / vaststellen van:
a. Commissie Financiën;
b. Commissie PR&M;
c. Commissie Vrijwilligers;

7. Nieuws
a. Nieuw(ver)bouw kantine; (Rein Brands presenteert de ontwikkelingen tot dusver)
b. Stand van zaken AVG Toestemmingsverklaringen

8. Rondvraag

9. Sluiting

Schriftelijke voorstellen voor deze vergadering kunnen worden ingeleverd bij het secretariaat of digitaal via secretaris@svurk.nl, uiterlijk vijf dagen voorafgaand aan deze vergadering (vóór 15 november 2019) en ondertekend door tenminste vijf rechtsgeldige leden.
De agenda en de stukken, genoemd onder punt 2, 3, 4 en 5 liggen vanaf 19:00 uur in de kantine ter inzage of zijn vooraf vanaf 19 november 2019 bij het secretariaat verkrijgbaar.

Namens Sv Urk,
D.C. Hellinga (voorzitter) J.J. Hakvoort (secretaris)

Activiteit info

  • 20/11/2019
  • Aanvangstijd: 19:30:00
  • Eindtijd: 21:00:00
  • Organisator: Sportvereniging Urk
  • Gratis activiteit

Deel deze activiteit

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

Kies een van je opgeslagen teams

[user_favorites]