Exclusieve leden

De benoeming van onderstaande personen is door het bestuur voorgesteld in de Algemene Ledenvergaderingen en daar vastgesteld en bekrachtigd door de leden. De betrokkene zijn of waren langdurig lid van sv Urk of zijn dit geweest en zijn benoemd tot Erelid of Lid van Verdienste vanwege hun bijzondere verdiensten voor SV Urk.

Ere leden

Naam Benoeming
Hendrik Hoekman † -
Albert Piet Brouwer † -
Babs Boer-Meun † -
Karel Coenen † -
Roelie Bakker † -
Albert Ras † -
Dirk Kaptijn † 18-01-2001
Dirk Bakker † 17-12-2002
Luut de Boer † 19-12-2002
Jaap de Boer 17-12-2003
Hein Coenen † 01-10-2008
Freerk Bontkes † 31-03-2009
Piet van Urk † 17-11-2010
Albert Brouwer 13-11-2013
Jan Brouwer † 13-11-2013
Piet Tol 13-11-2013
Klaas Luut Koffeman 02-10-2015
Geert Meun 02-10-2015
Dubbele Ras 02-10-2015
Kobus Kaptijn 28-06-2018

Leden van verdienste

Naam Benoeming
Dirk Bakker † 05-08-1967
Kees Brouwer † 16-11-2011
Lub Pasterkamp † 16-11-2011
Gerrit Ruiten † 16-11-2011
Meindert Ruiten † 16-11-2011
Jaap Trapman † 16-11-2011
Lub Visser † 16-11-2011
Jan Woort 16-11-2011
Henk ter Beek 04-01-2012
Roel van den Berg 04-01-2012
Tjeerd de Boer 04-01-2012
Johannes Coenen 04-01-2012
Riekelt Korf 04-01-2012
Lub Ras 04-01-2012
Jaap van Veen 04-01-2012
Teun Woort 04-01-2012
Arie Zandhuis 04-01-2012
Jelle Loosman 12-09-2012
Piet Hakvoort 13-11-2013
Dubbele Ras 13-11-2013
Meindert de Boer 02-10-2015
Klaas Brouwer 02-10-2015
Harmen Koffeman 02-10-2015
Tiemen Kramer 02-10-2015
Piet Molenaar 02-10-2015
Okke Ras 02-10-2015
Meindert van Urk 02-10-2015
Roelof Visscher 02-10-2015
Wiebren Faber 22-11-2017

Eisen Lid van verdienste:

  • Minimaal 10 jaar actief als onbezoldigd vrijwilliger en/of bestuurslid of
  • Sv Urk lid welke minimaal 10 jaar (hoofd)sponsor is of is geweest of
  • Op voordracht van het bestuur voor incidentele (projectachtige) zaken of
  • Minimaal 15 jaar bij het eerste elftal van sv Urk heeft gespeeld;
 

Eisen Erelid:

  • Minimaal 20 jaar actief als onbezoldigd vrijwilliger en/of bestuurslid of
  • Minimaal 3 periodes van vier jaar zitting in bestuur of
  • Op voordracht van het bestuur voor incidentele (projectachtige) zaken.
  • Promotie vanuit de groep van leden van verdienste;
 

Procedure:

a. Een voordracht voor onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke en objectieve argumenten.

b. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet. Tevens wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel.

c. Indien het bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notulen van de bestuursvergadering vastgelegd.

d. Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt het bestuursvoorstel aan de leden voorgelegd.

e. Als de Algemene Ledenvergadering het voorstel bekrachtigd met meer dan 75% van de aanwezige stemmen, wordt de onderscheiding door het bestuur uitgereikt gedurende de Algemene ledenvergadering of op de Nieuwjaarsreceptie.

f. Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van redenen voor de afwijzing.

g. Leden van verdienste en ereleden worden vrijgesteld van contributie. Ze blijven geregistreerd als lid van de vereniging en de KNVB tot de dood volgt.

h. Leden van verdienste en ereleden hebben stemrecht en andere rechten van de leden.

i. Het bestuur is bevoegd om in voorkomend geval uitzonderingen toe te passen op de criteria hiervoor genoemd.

j. Een lid van verdienste ontvangt de zilveren sv Urk speld en een oorkonde.
Een Erelid ontvangt de gouden sv Urk speld en een oorkonde.

Kies een van je opgeslagen teams

Geen favorieten